1

AirGuru.ee tingimused

Lepingu allkirjastamise või teenuste eest ettemaksu või lõpliku tasu maksmisega kinnitab reisija, et teda on teavitatud:  

COVID-19 pandeemiast: 

Reisija kinnitab, et ta on tutvunud reeglite, soovituste ja nõuetega, mis on kohustuslikud kõigile reisijatele riiki/riigist  sõitmiseks.  

Korraldaja ei vastuta reisija kahjude eest, mis on tekkinud nende reeglite mittetundmisest või nende rikkumisest; Lend toimub regulaarlennul (mitte tellitud lennul), seega kohaldatakse lepingu ülesütlemiseks rangeid tingimusi. Reisi saab  tühistada ja reisi eest makstud raha tagasi saada järgmistel juhtudel: 

∙ Lennufirma tühistab lennu; 

∙ Eestisse või sihtriiki sisenemine ja neist lahkumine on keelatud. Kõigil muudel juhtudel kehtivad reisi tühistamisel standardtingimused. 

ISIKUDOKUMENTIDE KEHTIVUSEST 

Välismaale reisimiseks peab reisijal olema nõuetekohane reisidokument. Isikutunnistus kehtib ainult reisimiseks Euroopa Liidu  piires. Euroopa Liitu mittekuuluvatesse riikidesse reisides peab Eesti Vabariigi elanikust reisijal olema pass, mis peab olema kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisilt naasmist. Reisija kohustus on veenduda aegsasti enne reisi, et tal on nõuetele vastav reisidokument.

PAKETTREISILEPINGU STANDARDTINGIMUSED 

1. KINKEKAART

1.1. AirGuru kindlas vormis kinkekaart kehtib maksevahendina vastavalt kinkekaardi väärtusele, mis annab õiguse kinkekaardi omanikule osta reisipakette AirGurust.

1.2. Kinkekaarti ei saa kasutada regulaarlennupiletite, autorendi ja reisikindlustuse eest tasumiseks;

1.3. Kinkekaarti saab kasutada reisiteenuste eest tasumiseks AirGuru reisikonsultandi kaudu;

1.4. Kinkekaardil esitatud informatsioon: kinkekaardi saaja ees- ja perekonnanimi, kinkekaardi number, väärtus, väljastamise kuupäev, kehtivuse lõpu kuupäev.

1.5. Kinkekaardi kehtivus on märgitud voucherile. Kinkekaardi kehtivusaega ei saa pikendada.

1.6 Kinkekaarti ei saa vahetada raha vastu ja see pole tagastatav. Kui kinkekaarti ei kasutata kehtivusaja jooksul ära, siis raha ei tagastata

1.7 Kui reisi väärtus on madalam kinkekaardi väärtust, siis hinnavahet ei tagastata.

1.8 Kui reisi väärtus on kõrgem kinkekaardi väärtusest, siis hinnavahe tuleb kliendi poolt juurde maksta.

1.9 Reisi broneerides kehtivad kõik AirGuru ja vastutava reisikorraldaja reisitingimused.

1.10 Kinkekaarti ja sooduskampaaniat ei saa samal ajal kasutada.

1.11 Kinkekaarti saab kasutada broneeringut vormistades, kehtib uutele tellimustele

2. LEPINGUPOOLTE KOHUSTUSED 

2.1. Reisikorraldaja kohustub: 

2.1.1. Tagama reisijale (reisijatele) kõigi lepingus määratletud teenuste nõuetekohane osutamise, võttes arvesse reisija seaduslikke  ootusi, hoolimata sellest, kas neid teenuseid peab pakkuma reisikorraldaja ise või muude turismiteenuste pakkujad. Kataloog või  muud reisimaterjalid või muudetud programm on selle korraldatud turismireisilepingu lahutamatu lisa. Reisikorraldaja veebilehel  www.airguru.lt; www.airguru.lv; www.airguru.ee avaldatakse uusim ja aktuaalseim teave hotellide, nende kategooriate,  hotellides pakutavate teenuste ja meelelahutuste muutmise kohta, mis on tehtud pärast pakettreisi lepingu sõlmimist. 

2.1.2. Kui reisiks ei ole kogutud minimaalset reisijate arvu (10 reisijat, kus üks lepingus nimetatud teenustest on reisijuhiteenus; 2  reisijat, kui reisijuhiteenust ei osteta), siis teavitama reisijat taasesitamist võimaldavas vormis lepingu lõpetamisest mitte hiljem,  kui reisi alguseni on jäänud: 

2.2.1. 20 päeva enne reisi algust, kui reis kestab kauem kui 6 päeva; 

2.2.2. 7 päeva enne reisi algust, kui reis kestab mitte vähem kui 2 päeva ja mitte kauem kui 6 päeva;

2.1.2.3. 48 tundi enne reisi algust, kui reis kestab vähem kui 2 päeva. 

Kui reisijaid on lepingu tühistamisest nõuetekohaselt ja õigeaegselt teavitatud ja neile on tagastatud reisi eest tasutud raha, siis ei  vastuta reisikorraldaja enam reisijatele tekitatud kahju eest. 

2.1.3. Kui reisi alguseni on jäänud piisavalt aega, siis esitama reisijale sellises vormis nagu näeb ette sõlmitud leping või muul reisija valitud vormis vajalikud kviitungid, kupongid, piletid, teabe eeldatava väljumisaja ning, vajaduse korral, registreerimisaja ning  ooteaja kohta vahepeatustes, transpordiühenduste ja sihtkohta saabumise kohta. Reisikorraldaja kohustub samuti andma teavet  kasutatavate transpordivahendite, nende omaduste ja kategooria, majutustüübi, objekti asukoha, kategooria või mugavuste  taseme ning põhiliste erinevuste ning klassi (vastavalt sihtriigi asjakohastele reeglitele) ja toitlustamise kohta. Viimase teabe võib  avaldada reisikorraldaja veebilehel www.airguru.lt; www.airguru.lv; www.airguru.ee

2.1.4. Esitama üldise iseloomuga teavet sihtriigi passi- ja viisanõuete kohta, sealhulgas viisade saamiseks vajalik ligikaudne aeg, ja  tervishoiuteavet (teave sihtriigi nakkushaigustega seotud epidemioloogilise olukorra kohta, kohustuslik ja soovitatud  ennetusmeetmed, teave tervisekindlustuse väljaandmise korra kohta) või esitama teabele viitavad lingid. Teave või lingid  ametlikele veebisaitidele, kus selline teave on kättesaadav, avaldatakse reisikorraldaja veebisaidil www.airguru.lt; www.airguru.lvwww.airguru.ee

2.1.5. Esitama teavet (s.h. ees- ja perekonnanimi või nimetus, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, faksinumber jne) reisikorraldaja kohaliku esindaja, reisijuhi, kontaktkeskuse või muu teenuse kohta, mis võimaldab reisijal kiiresti reisikorraldajaga  ühendust võtta ja temaga suhelda, pöörduda abi saamiseks, kui reisija puutub kokku raskustega, või esitada pretensiooni lepingu  täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise korral. Kui selliseid reisikorraldaja esindajaid ei ole, siis teatama reisijale  telefoninumbri, millele ta saaks helistada ettenägematu juhtumi korral, või teabe, mis aitaks tal ühendust saada reisikorraldajaga.  Kui reisile sõidavad alaealised, siis esitama lapsevanematele või hooldajatele teabe, mis lubaks neil saada otseühendust alaealise  lapsega või vastutava isikuga alaealise lapse asukohas. See teave avaldatakse reisikorraldaja veebilehel www.airguru.ltwww.airguru.lv; www.airguru.ee

2.1.6. Pakkuda teavet vabatahtliku või kohustusliku kindlustuse kohta, et katta kulud, mis tekivad, kui reisija lõpetab lepingu, või  abistamiskulude, sealhulgas reisija tagasipöördumiseks algsesse lähtekohta, õnnetuse, haiguse või surma korral, puhul. Viimane  teave või viited ametlikele veebilehtedele, kus seda teavet võib leida, avaldatakse reisikorraldaja veebilehtedel www.airguru.ltwww.airguru.lv; www.airguru.ee

2.1.7. Reisija isikuandmeid kasutama ainult reisidokumentide vormistamiseks. Kui reisija on andnud nõusoleku, võib esitatud  andmeid säilitada ja kasutada otseturunduse eesmärkidel, teavitades reisijat reisikorraldaja pakutavatest ja korraldatud reisidest.

2.1.7. Reisikorraldaja peab osutama põhjendamatu viivituseta reisijale, kellel on tekkinud raskusi, vajalikku abi reisi ajal või  vääramatu jõu korral: 

2.1.8.1. pakkuma asjakohast teavet tervishoiuteenuste, kohalike omavalitsuste ja konsulaarabi kohta;

2.1.8.2. aitama reisijal kasutada sidevahendeid; 

2. 1. 8. 3. aitama leida alternatiivseid reisiteenuseid. 

2.1.9. Kui reisikorraldajal tekib kohustus reisijale reisi või reisi eest makstud raha täielikult või osaliselt tagasi maksta, tagastama  raha põhjendamatu viivituseta, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingu lõpetamist. 

2.2. Reisija kohustub: 

2.2.1. Tasuma õigeaegselt reisi eest lepingus nimetatud tingimustel ja tähtaegadel. Reisikorraldaja veebilehel www.airguru.ltwww.airguru.lv; www.airguru.ee avaldatavates pakkumistes määratakse kindlaks reisi eest tasumise kord, mida peab järgima  reisija. Reisikorraldaja kontole maksekorralduse tegemisel peab reisija selles makses ära märkima lepingu numbri, perekonnanime,  sõidusuuna ja reisikuupäeva. Ostes reisi järelmaksuga, peab reisija järgima lepingus sätestatud reisi eest tasumise korda. Lepingus  määratakse kindlaks kõigi lepingus nimetatud reisijate reisi koguhind (koos kõigi maksude, lisatasude, lõivude jms). Reisi hind ei  sisalda passi, viisa, vaktsiinide, lisakindlustuse ostuhinda, mille soetamise eest peab hoolitsema reisija ise, kuurorditasu, mis  makstakse hotelli saabumisel. 

2.2.2. Õigeaegselt esitama kogu teabe ja dokumendid, mis on vajalikud reisikorraldajale selle lepingu täitmiseks.

2.2.3. Õigeaegselt saabuma reisi alguskohta, järgima reisikorraldaja juhiseid, mis on seotud reisi või selle osadega, järgima avaliku  korda, rahvusvahelisi reisijateveo eeskirju, pagasi veo korda ja riiki sisse toodavate esemete koguse, arvu ja keelu nõudeid. Täitma  piiri- ja tolliteenistuse antud juhiseid. Ostes koos selle lepinguga ka transfeeri hotellist lennujaama teenuse, reisija peab olema  lahkumiskohas vähemalt 15 minutit enne reisikorraldaja määratud sõiduaja algust. 

2.2.4. Minnes reisile koos lapsega, järgima Eesti Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Lapse  ajutise välisriiki, mis ei kuulu Schengeni viisaruumi, sõitmise korra nõudeid. 

2.2.5. Hüvitama reisi ajal tekitatud kahju (rikutud hotelli inventar, transpordivahendid jne). Kui kahju on tekitanud alaealine laps,  hüvitab kõik kulud tema eest vastutav isik. Kui reisija võtab süü omaks ja on nõus selle hüvitama, tuleb seda teha kohapeal. Neil  juhtudel, kui reisija süüd omaks ei võta, on reisikorraldajal õigus nõuda see sisse Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.  Reisija ei ole kohustatud hüvitama kahju, mille on põhjustanud vääramatu jõud. 

2.2.6. Euroopa Liidust lahkumisel omada kehtivat passi (vähemalt 6 kuud alates reisi lõpukuupäevast). Reisides Euroopa Liidu  riikidesse peab reisija omama isikutunnistust või passi. See nõue kehtib ka alla 2-aastastele lastele. 

2.2.7. Reisija, selle lepingu peamine osapool, on kohustatud teavitama teisi reisijaid (kasusaajaid), et reisi korraldatakse vaid selles  lepingus nimetatud tingimuste alusel ja kõik reisijad peavad täitma kõiki oma lepingu tingimusi ning esitama neile kogu pärast  lepingu sõlmimist reisikorraldaja poolt edastatava teabe. 

3. LEPINGU LÕPETAMINE. KEELDUMINE 

3.1. Reisijal on õigus lõpetada leping: 

3.1.1. Reisijal on õigus igal ajal lõpetada leping enne reisi algust. 

3.1.2. Kui reisija lõpetab lepingu, võib reisikorraldaja nõuda reisijalt lepingu lõpetamise põhjendatud tasu, mis on sätestatud selles  lepingus, tasumist: 

3.1.2.1. Lepingu lõpetamise tasu suurus sõltub reisi alguseni allesjäänud ajast (välja arvatud lepingu punktid 2.1.2.2 ja 2.1.2.3.  nimetatud erandid): 

Lepingu lõpetamise aeg: 

Hind protsentides reisi hinnast

Enam kui 45 päeva enne reisi  väljumist

50%

44 kuni 8 päeva enne reisi  

väljumist

80%

7 või vähem päeva enne reisi  väljumist

100 %

 

3.1.2.2. kui reisija lõpetab reisilepingu, mis sisaldab reisijateveo lennukiga teenust ja hotellimajutusteenust, kui neid teenuseid  müüakse otseteenuste pakkujate kampaaniate/pakkumiste/allahindluste kaudu, on lepingu lõpetamise tasu suurus võrdne 100%;

3.1.2.3. kui reisija lõpetab reisilepingu, mis hõlmab regulaarlennul osutatavat reisijateveoteenust, lennupileti hinda ei tagastata. Kõigil juhtudel ei tohi lepingu lõpetamise tasu ületada lepingus määratud reisihinda. 

Kui reisija keeldub reisist, kui ta on sõlminud reisi finantseerimise (tarbijakrediidi) lepingu, peab ta hüvitama reisikorraldajale  ülaltoodud tabelis toodud kahjud reisi maksimaalse hinna ulatuses, tarbijakrediidilepingu lõpetamise eest on reisija kohustatud  tasuma tarbijakrediidi andjale Eesti Vabariigi tarbijakrediidiseaduses ja/või Tarbijakrediidilepingus kehtestatud korras. 2.1.3. Reisijal on õigus lõpetada leping ja jätta tasumata lepingu lõpetamise tasu alljärgneval juhul:

3.1.3.1. kui reisikorraldaja muudab lepingu tingimusi enne reisi algust, ja reisija ei nõustu reisikorraldaja poolt pakutud  lepingutingimuste muudatustega reisikorraldaja määratud mõistliku aja jooksul, kui: 

3.1.3.1.1. reisikorraldaja on sunnitud enne reisi algust oluliselt muutma mõnda peamist reisiteenust ja/või erisust;

3.1.3.1.2. reisikorraldaja ei saa täita lepingus sätestatud reisija erinõudeid; 

3.1.3.1.3. reisikorraldaja teeb ettepaneku tõsta reisi hinda rohkem kui 8% vastavalt Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku artiklile 6.7521;

3.1.3.2. kui reisija märgitud puudused takistavad lepingu edaspidist täitmist ja reisikorraldaja ei kõrvalda puudusi reisija määratud  mõistliku aja jooksul; Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku § 6.7521 lg 3 sätestatud juhtudel reisija võib paluda reisi hinna vähendamist  või kahju hüvitamist; 

3.1.3.3. kui sihtkohas või selle lähedal esineb vääramatu jõud, mis võib muuta reisi teostamise või reisijate sihtkohta viimise  võimatuks. Sellisel juhul on reisijal õigus nõuda, et temale tagastatakse reisi eest tasutud raha, kuid tal ei ole õigust saada lisaks  veel ka kahjuhüvitist. 

3.1.4. Reisijal on õigus 14 päeva jooksul taganeda väljaspool äriruume sõlmitud lepingust (nt ekskursioonide, väljasõidu ajal jne)  Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku § 6.22810 lg 1 alusel põhjust nimetamata ja ta peab teavitama sellest reisikorraldajat Leedu  Vabariigi tsiviilseadustiku § 6.22810 lg 6 ja 7 sätestatud korras. See tähtaeg ei kehti kaugmüügilepingute kohta (reisi ostmisel  reisikorraldaja veebilehelt). 

3.1.5. Kui reisi on ostnud kaks reisijat ja lepingu lõpetab üks lepingus nimetatud reisijatest enne reisi algust, peab teine üksi reisiv  reisija enne reisi algust tasuma ühekohalise toa eest lisatasu. 

3.2. Reisikorraldajal on õigus lõpetada leping: 

3.2.1. Reisikorraldajal on õigus lõpetada leping enne reisi algust, tagastades reisijale kõik reisi eest tasutud summad ja hüvitades reisijale tekkinud kahju.  

3.2.2. Kui reisikorraldaja lõpetab lepingu, reisija kahjusid ei hüvitata alljärgneval juhul: 

3.2.2.1. reisi ostnud isikute arv on väiksem kui punktis 1.1.2 nimetatud minimaalne reisijate arv ja reisijat on sellest teavitatud  lepingu punktis 1.1.2 kehtestatud korras;  

3.2.2. reisikorraldaja ei saa lepingut täita vääramatu jõu tõttu ja ta teavitab reisija lepingu lõpetamisest viivitamata enne reisi  algust. 

4. REISIHINNA MUUTMINE 

4.1. Pärast lepingu sõlmimist on reisikorraldajal õigus tõsta reisi hinda. Reisi hinna tõstmine on võimalik vaid siis, kui muutuvad:

4.1.1. reisijate veokulud, kui see on seotud kuludega kütusele või muudele energiaallikatele; 

4.1.2. lepinguga hõlmatud teenuste hinnad (näiteks turismitasud, lennujaamatasud jne), mida kohaldavad kolmandad isikud, kes  ei ole reisiga otseselt seotud; 

4.1.3. reisiga seotud valuuta vahetamise kurss. 

4.2. Reisikorraldaja teavitab taasesitamist võimaldavas vormisreisijatselgelt ja arusaadavalt hinnatõusust vähemalt 20 päeva enne  reisi algust, tuues välja hinnatõusu põhjused ja hinnatõusu arvutuse. 

4.3. Kui reisi hinnatõus ületab 8% reisi lõpphinnast, on reisijal õigus leping lõpetada või valida reisikorraldaja pakutav alternatiivne  reis. 

4.4. Reisijal on õigus pärast lepingu sõlmimist vähendada reisi hinda alljärgneval juhul: 

4.4.1. kui on vähenenud lepingu punktis 3.1. nimetatud kulud pärast lepingu sõlmimist, kuid enne reisi algust;

4.4.2. mittenõuetekohase lepingu täitmise korral, v.a siis, kui reisikorraldaja tõestab, et lepingut ei täideta nõuetekohaselt reisija süül; 

4.4.3. kui pakutavate alternatiivsete teenuste tulemuseks on lepingus sätestatust madalam reisikvaliteet;

4.4.4. kui reisikorraldaja ei saa põhjendatud põhjustel pakkuda alternatiivseid teenuseid või kui reisija keeldub neist vastavalt  Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku § 6.754 lg 5; 

4.4.5. kui reisija märgitud puuduste tõttu ei saa lepingu täitmist jätkata ja reisikorraldaja ei kõrvalda puudusi reisija määratud  mõistliku aja jooksul. 

4.5. Kui reisi hinda vähendatakse, on reisikorraldajal õigus reisijale hüvitatavast summast maha arvata tegelikud halduskulud.  Reisija palvel peab reisikorraldaja põhjendama selliseid halduskulusid. 

5. MUUDE LEPINGU TINGIMUSTE MUUTMINE 

5.1. Reisikorraldajal on õigus enne reisi algust muuta ühepoolselt lepingu muid tingimusi, kui: 

5.1.1. muudatused ei ole olulised; 

5.1.2. reisikorraldaja on andnud reisijale taasesitamist võimaldavas vormis selge ja arusaadava teabe muudatuste kohta reisija soovitud kujul. 

5.2. Reisikorraldaja peab mõistliku aja jooksul esitama reisijale taasesitamist võimaldavas vormis selge ja arusaadava teabe  muudatuste kohta: 

5.2.1. pakutavad lepingumuudatused; 

5.2.2. mõistliku tähtaja, mille jooksul reisija peab teavitama reisikorraldajat oma otsusest; 

5.2.3. tagajärjed, kui reisija ei esitaks vastust reiskorraldaja nimetatud aja jooksul;

5.2.4. alternatiivse reisi ja selle hinna, kui sellist reisi pakutakse. 

5.3. Reisijal on õigus oma äranägemisel reisikorraldaja määratud mõistliku aja jooksul nõustuda muudatustega lepingutingimustes  või lõpetada leping tühistamistasu maksmata. 

5.4. Kui reisija lõpetab lepingu, võib reisikorraldaja pakkuda reisijale võrdväärset või kõrgema kvaliteediga teist reisi. Kui lepingu  muudatuste või valitud alternatiivse reisi tõttu halveneb reisi kvaliteet või väheneb selle hind, on reisijal õigus nõuda tasutud  hinnavahe tagastamist. 

5.5. Pärast lepingu sõlmimist võib mõlema poole kirjalikul kokkuleppel muuta ükskõik millist lepingu tingimust. 

6. LEPINGUPOOLTE MUUTUMINE 

6.1. Reisijal on õigus anda oma reisimisõigus üle teisele isikule, kes omandab kõik reisija lepingust tulenevad õigused ja kohustused,  kui ta esitab reisikorraldajale põhjendatud taotluse enne reisi algust. Reisija taotlust peetakse igal juhul põhjendatuks, kui see  esitatakse hiljemalt 7 päeva enne reisi algust. 

6.2. Reisikorraldaja teavitab teisele isikule reisimisõiguse üle andvat reisijat lepingu üleandmise tegelikest kuludest ja esitab  sellekohased tõendid. Need kulud peavad olema mõistlikud ega tohi ületada reisikorraldajale lepingu üleandmisega seotud  tegelikke kulusid. 

6.3. Õiguse reisile loovutanud reisija ja teine isik vastutavad solidaarselt reisikorraldaja ees reisi hinna ja kulude, mis on seotud  reisi loovutamisega, tasumise eest. 

6. 4. Neil juhtudel, kui selline loovutamine ei ole vastuolus isiku, kelle abi reisikorraldaja kasutab, eeskirjadega (st kui aja jooksul,  mis on jäänud reisi alguseni ei ole enam võimalik tellida ja/ või muuta kohta transpordivahendis, hotellis ja (või) saada viisat uue  isiku nimel), sellest teavitatakse lepingus. 

7. VASTUTUS LEPINGU MITTENÕUETEKOHASE TÄITMISE EEST 

7.1. Reisikorraldaja vastutab kõigi võimalike broneerimissüsteemi tehniliste puudujääkide eest, mis on tekkinud tema süül lepingu  sõlmimisel, ja kõigi broneerimisprotsessi käigus tehtud vigade eest. Vastutust ei kohaldata, kui broneerimisvead on tekkinud reisija  süül või seoses vääramatu jõu asjaoludega. 

7.2. Reisikorraldaja peab osutama põhjendamatu viivituseta reisijale, kellel on tekkinud raskusi, vajalikku abi, nagu see on sätestatud  lepingu punktis 1. 1. 7. 

7.3. Kui reisija abistamist on vaja reisija tahtlikust rikkumisest või hooletusest tulenevatel põhjustel, on reisikorraldajal õigus nõuda  sellise abi osutamise eest tasu, mis ei tohi ületada reisikorraldaja tegelikke kulusid. 

7.4. Reisija peab põhjendamatu viivituseta teavitama reisikorraldajat lepingus kindlaksmääratud kontaktidel kõigist lepingu  mittenõuetekohasest täitmisest või täitmata jätmisest, mida ta reisi ajal täheldas, ja esitama mõistliku tähtaja puuduste  parandamiseks. Kui puudused tuleb kõrvaldada viivitamatult, ei pea reisija tähtaega määrama. 

7.5. Kui lepingus nimetatud teenuseid ei osutata kooskõlas lepingutingimustega, peab reisikorraldaja kõrvaldama märgitud  puudused reisija poolt määratud mõistliku aja jooksul, välja arvatud juhul, kui see on võimatu või, arvestades puuduste ulatust ja  lepingus sätestatud mittenõuetekohaselt osutatud teenuste väärtust, tekitaks ebaproportsionaalseid kulutusi.

7.6. Kui reisikorraldaja ei kõrvalda puudusi lepingu tingimuste punktis 6. 5 nimetatud põhjustel, kohaldatakse kahju hüvitamiseks  Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku artikli 6.7541sätteid. 

7.7. Kui reisikorraldaja ei kõrvalda puudusi reisija määratud mõistliku aja jooksul muudel kui lepingu punktis 6.5 nimetatutel  põhjustel, võib reisija seda teha ise ja nõuda vajalike kulude hüvitamist. 

7.8. Kui reisikorraldaja ei suuda osutada lepingu alusel olulist osa teenusest või reisija reisi lähtekohta tagasi toomise teenust ei  osutata kokkulepitud viisil, peab reisikorraldaja pakkuma reisijale lisatasuta sobivaid alternatiivseid teenuseid, mille kvaliteet on  võimalusel samaväärne või kõrgem kui oli sätestatud lepingus, et reis saaks jätkuda. Kui pakutavate alternatiivide tõttu muutub  reisi kvaliteet lepingus sätestatust madalamaks, siis alandab reisikorraldaja vastavalt reisi hinda. 

7.9. Kui pakutavad alternatiivid ei sarnane lepingus kokkulepitud teenustega või kui hinnaalandus on ebapiisav, võib reisija neist  keelduda. 

7.10. Kui mittevastavus mõjutab oluliselt reisi sooritamist ja reisikorraldaja ei paranda olukorda reisija määratud mõistliku aja  jooksul, võib reisija lõpetada lepingu lõpetamistasu maksmata ja taotleda hinnaalandust ja/või varalise ja mittevaralise kahju  hüvitamist. 

7.11. Kui alternatiive pole võimalik pakkuda või reisija keeldub pakutavatest alternatiividest vastavalt lepingu punktile 6.9, on reisijal õigus hinnaalandusele ja/või varalise ja mittevaralise kahju hüvitamisele ilma lepingut lõpetamata. 

7.12. Kui reis sisaldab reisijateveoteenust, peab reisikorraldaja käesoleva lepingu punktides 6.9 - 6. 11 nimetatud juhtudel tagama  reisija ilma lisatasuta tagasipöördumise algsesse lähtekohta samaväärse transpordivahendi abil või teise reisijaga kokkulepitud  kohta, samuti tagastama reisijale raha osutamata teenuste eest. 

7.13. Kui vääramatu jõu tõttu ei saa reisikorraldaja garanteerida reisija tagasipöördumist vastavalt lepingus sätestatule, peab  reisikorraldaja maksma vajaliku majutuse eest, võimaluse korral lepinguga samaväärses kategoorias, vääramatu jõu aja jooksul,  kuid mitte kauem kui kolm ööd iga reisija kohta, välja arvatud juhul, kui muud seadused või Euroopa Liidu õigusaktid näevad ette  pikemaid ajavahemikke (näiteks liikumispuudega isikud ja nende saatjad, rasedad ja saatjata alaealised, samuti eriarstiabi vajavad  isikud, kui reisija on tema erivajadustest teavitanud reisikorraldajat vähemalt 48 tundi enne reisi algust).

7.14. Reisijal on õigus nõuda, et talle hüvitataks varaline ja mittevaraline kahju põhjendamatu viivituseta järgmistel juhtudel: 

7.14.1. kui reisija märgitud puudused takistavad lepingu edaspidist täitmist ja reisikorraldaja ei kõrvalda puudusi reisija määratud  mõistliku aja jooksul; 

7.14.2. kui reisikorraldaja ei saa põhjendatud põhjustel pakkuda alternatiivseid teenuseid või kui reisija keeldub neist vastavalt  lepingu punktile 6.9;  

7.14.3. muudel Leedu Vabariigi tsiviilseadustikus nimetatud juhtudel. 

7.15. Reisikorraldaja ei vastuta lepingu mittenõuetekohase täitmise eest, kui reisikorraldaja tõestab, et lepingut ei täidetud  nõuetekohaselt järgmistel põhjustel: 

7.15.1. reisija süül; 

7.15.2. kolmanda isiku, kes ei ole seotud lepingu alusel osutatavate teenustega, süü tõttu ja seetõttu ei olnud võimalik kahju ette  näha ega seda vältida; 

7.15.3. vääramatu jõu tõttu. 

7.16. Kui kahju, välja arvatud kahju, mis on tekkinud reisija surmast, tervisekahjustusest, samuti tahtlik kahju või suure hooletuse  tagajärjel tekkinud kahju, mis on reisijale põhjustatud lepingulise teenuse osutamisel, kuid seda teenust ei paku reisikorraldaja ise,  siis võib reisikorraldaja vastutus sellise kahju eest olla piiratud reisi maksumuse kolmekordse hinnaga.

7.17. Reisija õigus saada kahjuhüvitist ega õigust hinnaalandusele ei mõjuta reisijate õigusi vastavalt 11. veebruari 2004.a.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 261/2004, millega määratakse kindlaks hüvitise maksmise ja reisijatele abi  osutamise reeglid transpordist keeldumise ja lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise korral, millega tühistatakse Määrus  (EMÜ) nr 295/91 (ELT 2004, L 046, lk 1), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1371/2007 rongireisijate õiguste ja  kohustuste kohta (ELT 2007 L 315, lk 14), 23. aprilli 2009 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 392/2009 meritsi reisijate  vedajate vastutuse kohta õnnetuste korral (ELT 2009 L 131, lk 24), 24. novembri 2010 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL)  1177/2010 meritsi ja siseveeteedel veetavate reisijate õiguste kohta, millega muudetakse osaliselt Määrust (EÜ) nr 2006/2004  (ELT 2010 L 334, lk 1), 16. veebruari Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 182/2011 linna- ja kaugsõidubusside reisijate  õiguste kohta, millega muudetakse osaliselt Määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ELT 2011 L 55, lk 1) ja kooskõlas rahvusvaheliste  konventsioonidega. 

7.18. Reisikorraldaja poolt lepingu punkti 6. 14 alusel makstav kahjuhüvitis või reisikorraldaja poolt reisijale vastavalt lepingu 3.  peatükile antud hinnaalandus või hinnaalandused ning kahjuhüvitised, mida makstakse või vähendatakse vastavalt lepingu punktis 6.17 viidatud Euroopa Liidu õigusaktidele ja rahvusvahelistele konventsioonidele, lahutatakse reisija jaoks teineteisest, et vältida  kahju kahekordset hüvitamist. 

7.19. Reisijale tekitatud varaline ja mittevaraline kahju hüvitatakse Leedu Vabariigi tsiviilseadustikus kehtestatud korras. 

8. MAJUTUSTEENUSTE KATEGOORIA JA TEABE EDASTAMINE 

8.1. Majutusteenuste kategooriad tähistatakse tärnidega ja määratakse asukohariigi eeskirjade järgi, seega võivad kriteeriumid,  mille järgi vastav kategooria omistatakse, riigiti erineda. 

8.2. Majutust pakkuvate asutuste erinevate toatüüpide fotod, mis on saadaval reisikorraldaja veebilehel www.airguru.lt; www.airguru.lv; www.airguru.ee võivad erineda toatüübist, mis soetatakse käesoleva lepingu alusel.

9. ISIKUANDMETE KAITSE 

9.1. Isikuandmete vastutav töötleja on reisikorraldaja UAB ORO GURU, ettevõtte kood 303085667, Sodų tn. 4, Vilnius, tel. +370 70022820, e-post tere@airguru.ee. Reisikorraldaja töötleb reisija isikuandmeid lepingute sõlmimiseks ja täitmiseks, teenuste  osutamiseks ja osutatud teenuste eest tasumiseks, reisija isikusamasuse kontrollimiseks, pretensioonide (nõuete) esitamiseks ja  menetlemiseks kümne aasta jooksul, arvestades kohustuslikke aegumistähtaegu. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus: 27. aprilli  2016 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemise ja selliste andmete  vaba liikumise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks Direktiiv 95/46/EÜ (Isikuandmete kaitse üldmääruse) artikli 6 lõike 1 punkt  b), punkt c) ja Tsiviilkoodeksi artikkel 1.125. 

9.2. Lepingu punktis 8.1 nimetatud eesmärkidel töötleb reisikorraldaja järgmisi reisija isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi,  sünniaeg, elukoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress, makseandmed (tasumisele kuuluvad summad, tasumata võlad,  maksete ajalugu jms) ja muid reisija esitatud andmeid ning muud käesoleva lepingu sõlmimise ja täitmisega seotud teavet.

9.3. Reisija võib reisikorraldajaga ühendust võtta ja kui reisikorraldaja on tema isiku tuvastanud, võib ta kasutada oma  isikuandmetega seoses järgmisi õigusi: 

9.3.1. saada teavet andmetöötluse kohta; 

9.3.2. tutvuda oma reisikorraldaja poolt töödeldavate isikuandmetega;  

9.3.3. nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist ja täiendada oma puudulikke isikuandmeid; 

9.3.4. nõuda andmete kustutamist ("õigus olla unustatud"); 

9.3.5. nõuda oma isikuandmete töötlemisele piiranguid;  

9.3.6. õigus andmete teisaldamisele; 

9.3.7. Juhul, kui isikuandmeid töödeldakse nõusoleku alusel - õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta; 

9.3.8. nõuda, et tema suhtes ei tehtaks üksnes automatiseeritud andmetöötlusel põhinevat otsust ja et selline otsus vaadataks läbi. 

9.4. Kui reisija arvab, et tema isikuandmete õigusi on rikutud, on õigus esitada kaebus riiklikule andmekaitseinspektsioonile A.  Juozapavičiaus g. 6, Vilnius LT-09310, tel. 8 5 2127532, e-post ada@ada.lt,, veebileht www.ada.lt.

9.5. Lepingu nõuetekohase täitmise tagamiseks on reisikorraldajal õigus edastada reisija isikuandmed reisikorraldaja nimel ja/või  tema korraldusel tegutsevatele kolmandatele isikutele, kes teostavad klienditeenindust, tarkvara hooldust, raamatupidamist ja  muid teenuseid. Reisikorraldaja kinnitab, et andmete edastamist tehakse vastavate andmesaajatega sõlmitud lepingute alusel  turvameetmeid järgides. 

9.6. Reisikorraldaja võib samuti edastada reisija isikuandmeid ka ametiasutustele või õiguskaitseorganitele, politseile või  järelevalveasutustele, kui see on kohustuslik kehtivate õigusaktide järgi või kui see on vajalik reisikorraldaja õiguste või  reisikorraldaja klientide, töötajate ja vara turvalisuse tagamiseks. 

9.7. Reisikorraldaja töötleb reisija isikuandmeid mitte kauem, kui see on vajalik andmetöötluse kindlaksmääratud eesmärkide või  kohaldatavate õigusaktide järgi, kui neis on sätestatud pikem andmete säilitamise periood. 

9.8. Reisija võtab endale täieliku vastutuse reisikorraldajale edastatud enda ja teiste reisijate isikuandmete õigsuse ja täpsuse eest  (kui need esitab). Andmete (sealhulgas enda ja/või teiste reisijate isikuandmete) edastamisel, redigeerimisel või muul viisil  töötlemisel peab reisija tagama, et tal on õigus neid andmeid töödelda, ja võtab endale täieliku vastutuse selliste andmete  ebaseadusliku töötlemise eest, mis võib tekitada reisikorraldajale ja/või kolmandatele isikutele kahjusid. 

9.9. Täpsem teave isikuandmete töötlemise ja sellega kaasnevate õiguste kohta on avalikustatud reisi privaatsuseeskirjades  reisikorraldaja veebilehel www.airguru.lt; www.airguru.lv; www.airguru.ee

10. LÕPUSÄTTED 

10.1. Reisi ajal tekkinud pretensioonid seoses selle lepingu mittenõuetekohase täitmise või täitmata jätmisega on reisija kohustatud  esitama ilma põhjendamatu viivituseta kirjalikult või taasesitamist võimaldavas vormis lepingusse märgitud reisijuhile,  reisikorraldaja kohalikule esindajale, kontaktikeskusele või muule teenistusele, kui neid ei ole, siis reisikorraldajale.

10.2. Reisikorraldajale lepingu ebaõige täitmise või täitmata jätmise eest tekitatud kahjude hüvitamiseks on reisijate pretensioonide  esitamise aegumistähtaeg kaks aastat. 

10.3. Reisikorraldaja peab reisija pöördumise tasuta läbi vaatama ja kui ta ei ole reisija nõudega nõus, siis esitama reisijale hiljemalt  14 päeva jooksul alates reisija pöördumise kättesaamisest dokumentide põhjal üksikasjaliku põhjendatud kirjaliku vastuse. Kui  reisikorraldaja saab pretensiooni, millel on puudusi (näiteks on allkirjastamata, esitatud esindamisõigust mitteomava isiku poolt  või ei ole esitatud esindamisõigust kinnitavaid dokumente, lisatud ei ole pretensioonis kirjeldatud kaebuste tõendusi jne), on  reisikorraldajal õigus pöörduda reisija poole ja paluda puudused kõrvaldada. Reisikorraldaja kirjaliku vastuse esitamise tähtaega  arvestatakse reisija parandatud taotluse laekumise kuupäevast. Reisikorraldajal on õigus olulistel põhjustel pikendada  pretensiooni menetlemise tähtaega kuni 14 kalendripäevani, esitades reisijale taasesitamist võimaldavas vormis vastava teate. 

10.4. Lepingu mittenõuetekohase täitmise või täitmata jätmise kohtuvälised vaidlused vaadatakse läbi Leedu Vabariigi  tarbijakaitseseadusega kehtestatud korras Riiklikus tarbijakaitseteenistuses, aadressil Vilniaus tn 25, 01402 Vilnius, e-post  tarnyba@vvtat.lt, faks (8 5) 279 1466, veebileht www.vvtat.lt. Taotluse saab esitada elektrooniliselt EGS-i platvormi kaudu  http://ec.europa.eu/odr/. 

10.5. Reisija avaldus tarbijavaidlusi uurivale asutusele ei võta reisijalt õigust pöörduda Leedu Vabariigi tsiviilkohtumenetluse  seadustikus kehtestatud korras üldpädevusega kohtu poole palvega vaidluse sisuliseks menetlemiseks.

10.6. Reisija avaldus tarbijavaidlusi uurivale asutusele ei võta reisijalt õigust pöörduda Leedu Vabariigi tsiviilkohtumenetluse  seadustikus kehtestatud korras üldpädevusega kohtu poole palvega vaidluse sisuliseks menetlemiseks. 

10.7. Leping sõlmitakse kahes ühesugust õiguslikku jõudu omavas eksemplaris, millest kumbki lepingupool saab ühe.

10.8. Kui sõlmitakse kaugleping, siis esitab reisikorraldaja põhjendamatu viivituseta pärast lepingu sõlmimist reisijale taasesitamist  võimaldavas vormis lepingu koopia või lepingu kinnituse. 

10.9. Väljaspool äriruume sõlmitud lepingu koopia või lepingu sõlmimise kinnitus esitatakse reisijale paberkandjal või, kui reisija  sellega nõustub, muus taasesitamist võimaldavas vormis. 

Lepingu allkirjastamine ei taga, et reisija valitud hotelli ja/või lennu broneering kinnitatakse. Broneeringu kinnitusest teavitatakse  reisijat eraldi. Kui broneeringut ei kinnitatud, siis kaotab allkirjastatud leping kehtivuse. Reisijal on õigus uue lepingu sõlmimisel  valida alternatiivne reisivõimalus. Kui reisija keeldub uue lepingu sõlmimisest, peab reisikorraldaja tagastama reisijale makstud  raha kehtivuse kaotanud lepingu eest. 

Kui lepingus kehtestatud korras ei ole nimetatud reisi hinda või selle osa tasutud, muutub leping kehtetuks. Sellisel juhul on reisijal õigus valida uue lepingu sõlmimiseks alternatiivne reisivõimalus reisikorraldaja sel ajal pakutavate reiside hulgast, ja sõlmida uus  leping. Kui reisija keeldub uue lepingu sõlmimisest, peab reisija hüvitama reisikorraldajale tekitatud kahjud punktis 2.1.2 sätestatud  korras. 

Reisija kinnitab, et on enne käesoleva lepingu allkirjastamist saanud kirjaliku dokumendi (leping, kataloog, programm või muu reisi  kirjeldav materjal) või viite elektroonilisele dokumendile, mis sisaldab kogu reisiga seotud teavet: majutuse, reisiteenuste, külastuskohtade, reisimarsruudi, väljumis- ja tagasipöördumiskoha, ooteaja kohta peatustes, transpordiühenduste kohta;  transpordivahendi kohta; reisikorraldaja nimetuse, aadressi, telefoninumbri ja e-posti aadressi, reisikorraldaja kohaliku esindaja,  reisijuhi, kontaktkeskuse või muu teenuse kohta, mis võimaldab reisijall kiiresti reisikorraldajaga ühendust võtta ja temaga suhelda,  pöörduda abi saamiseks, kui reisija puutub kokku raskustega, või esitada pretensiooni lepingu täitmata jätmise või  mittenõuetekohase täitmise korral, ees- ja perekonnanime või nimetuse, aadressi, telefoninumbri, e-posti aadressi, faksinumbri;  üldise iseloomuga teavet sihtriigi passi- ja viisanõuete kohta, sealhulgas viisade väljaandmise ligikaudse kestuse kohta, ja teavet tervisega seotud formaalsuste kohta (teave nakkushaiguste epidemioloogilise olukorra kohta sihtriikides, kohustuslikud ja  soovitatavad ennetusmeetmed, teave tervisekindlustuse vormistamise kohta); teave, mis võimaldab alaealise või teda saatva isikuga otse alaealise elukohas ühendust võtta, kui reisilepinguga, mis hõlmab  majutust, reisib alaealine, keda ei saada üks vanematest või mõni muu isik; teavet vabatahtliku või kohustusliku kindlustuse kohta,  et katta kulud, mis tekivad, kui reisija lõpetab lepingu, või abistamiskulude, sealhulgas reisija tagasipöördumiseks algsesse  lähtekohta, õnnetuse, haiguse või surma korral, korral. 

Reisija kinnitab, et teda on teavitatud reisikorraldaja veebilehest www.airguru.lt; www.airguru.lv; www.airguru.ee. Reisija kinnitab, et on põhjalikult tutvunud esitatud lepingu ja selle lisadega, ja sai aru kõigist lepingu sätetest ja on teavitanud teisi  reisijaid, kasusaajaid, et turismireisi korraldatakse vaid selles lepingus nimetatud tingimuste alusel ja kõik reisijad peavad täitma  kõiki oma lepingu tingimusi. Reisija kinnitab, et teda on teavitatud kohustusest esitada teistele reisijatele kogu pärast lepingu  sõlmimist reisikorraldaja poolt esitatava teabe. 

Lepingu lisad: kataloog, programm, muu reisi kirjeldav materjal.

11. SOODUSKOODIDE KASUTAMISE REEGLID

11.1. Sooduskood on spetsiaalne tähtede või numbrite kombinatsioon, mis võimaldab osta www.AirGuru.ee teenuseid veelgi soodsamalt! Sooduskoodidel võib olla piiratud kehtivusaeg, mis on näidatud koos saadud sooduskoodiga.

11.2. Sooduskoode saab hankida www.AirGuru.ee poolt korraldatavate kampaaniate ajal. Sooduskoodid võivad olla saadud: SMS-i, raadio, e-posti, kirja teel või muude meediaplatvormide kaudu

11.3. Sooduskoodi saab kasutada ühe korra.

11.4. Sooduskood kehtib veebitellimuste puhul.

11.5. Sooduskoodi saab kasutada ainult tellimuse esitamise ajal, sooduskoodi ei saa kasutada pärast tellimuse vormistamist.

11.6. Sooduskood ei kehti tellimusele lisatud lisateenuste puhul.

11.7. Sooduskoodil võivad olla muud tingimused (kehtivad ainult teatud juhiste või teatud pakkumiste puhul), mis on märgitud koos avaldatud sooduskoodiga.

11.8. Sooduskoodi ei saa konverteerida sularahaks, koodi kehtivusaega ei saa pikendada.