1

AirGuru.ee privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi – Poliitika) sisaldab teavet selle kohta, kuidas OTA AirGuru OÜ, registrikood 16563633, asukoha-aadress Harju maakond, Kuusalu vald, Pudisoo küla, Männimäe/1, 74626 (edaspidi – Ettevõte) töötleb isikuandmeid.

Poliitika sätteid kehtivad füüsilistele isikutele, kelle andmeid Ettevõte töötleb:

 • isikud, kes kasutavad, on kasutanud, on väljendanud kavatsust kasutada või on muul viisil seotud Ettevõtte poolt pakutavate teenustega (edaspidi - Kliendid);
 • isikud, kes pöörduvad Ettevõtte poole taotlusi või nõudeid esitades, otse või sidevahendite abil, sealhulgas telefoni või e-posti teel;
 • isikud, kes külastavad Ettevõtte veebilehte

See Poliitika sisaldab isikuandmete töötlemise tingimusi. Lisateavet selle kohta, kuidas Ettevõte isikuandmeid töötleb, võib esitada Ettevõtte lepingutes, muudes dokumentides, veebilehel www.airguru.lt , www.airguru.lv , www.airguru.ee või klienditeeninduse kanalite kaudu (telefon, e-post jne).

Ettevõttel on õigus ühepoolselt muuta ja (või) täiendada käesolevat Poliitikat. Poliitika muudatustest teavitab Ettevõte avaldades info oma veebilehel. Teatud juhtudel võib Ettevõte teavitada isikuid muudatustest posti, e-posti teel või muul moel (nt avaldades teate ajakirjanduses).

Mõisted

Käesolevas Poliitikas kasutatud mõistetel ja lühenditel on järgmine tähendus:

 • Isikuandmed - igasugune tuvastatud või tuvastamata füüsilise isikuga seotud teave (nt nimi, perekonnanimi, kontaktandmed jne).
 • Isik - füüsiline isik (andmesubjekt), kelle andmeid töödeldakse (nt ettevõtte kliendid, isikud, kes pöörduvad ettevõtte poole taotluste ja nõuete esitamise kaudu, ettevõtte veebisaidi kasutajate kaudu, jne).
 • Andmetöötlus - igasugune Isikuandmetega tehtav tegevus (nt kogumine, salvestamine, säilitamine, juurdepääsu võimaldamine, edastamine jne).
 • Teenused – kõik Ettevõtte osutatavad teenused ja

Muude Poliitikas kasutatud mõistete all mõistetakse neid, nagu need on määratletud isikuandmete kaitset reguleerivates õigusaktides (isikuandmete kaitse üldmääruses (EL 2016/679), Leedu Vabariigi isikuandmete kaitse seaduses jne).

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Ettevõte töötleb isikuandmeid ainult konkreetsetel eesmärkidel juhindudes õigusaktides sätestatud õiguslikest alustest - kui andmetöötlus on vajalik isikuga lepingu sõlmimiseks ja/või lepingu täitmiseks ja isik on andnud nõusoleku, et tema andmeid töödeldakse ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil. Ettevõte töötleb Isikuandmeid kooskõlas õigusaktide nõuetega või töödeldakse Isikuandmeid Ettevõtte õigustatud huvi tõttu.

Ettevõte töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Teenuste osutamine, lepingute sõlmimine ja täitmine. Ettevõte töötleb Isikuandmeid, et tagada klientidega turismiteenuste lepingute nõuetekohane sõlmimine ja täitmine, lepingute alusel teenuste osutamine klientidele, sealhulgas kliendi nõuetekohane teavitamine teenuste ja lepinguga seotud küsimustest vastavalt
 • Ettevõte töötleb lepingu alusel osutatavate teenuste eest tasumisega seotud isikuandmeid.
 • Ettevõte võib isiku nõusolekul töödelda isikuandmeid pakkumiste tegemiseks, oma teenuste kohta uudiskirjade saatmiseks ja sündmuste kohta teabe edastamiseks.
 • Muud eesmärgid. Ettevõte võib isikuandmeid töödelda ka muudel eesmärkidel,

tingimusel, et ta on saanud isiku nõusoleku ja on kohustatud töötlema Isikuandmeid kooskõlas õigusaktide nõuetega või tal on õigus andmeid töödelda õigustatud huvi tõttu.

Kõigil ülalpool nimetatud juhtudel töötleb Ettevõte isikuandmeid ainult ulatuses mis on vajalik vastavate selgesõnaliselt kindlaks määratud ja seaduslike eesmärkide saavutamiseks, võttes arvesse isikuandmete kaitse nõudeid.

Andmete säilitamine

Ettevõte töötleb isikuandmeid mitte kauem, kui see on vajalik andmetöötluse eesmärkidel või kohaldatavate õigusaktide järgi, kui neis on sätestatud pikem andmete säilitamise periood.

Andmete säilitamise perioodi määramiseks rakendab Ettevõte kriteeriume, mis vastavad õigusaktides sätestatud kohustustele, samuti arvesse võttes isikule ette nähtud õigusi, nt sätestab andmete säilitamiseks sellise perioodi, mille jooksul võidakse esitada lepingu täitmisega seotud nõudeid, kui selliseid tekib vms.

Kohaldatavad turvameetmed

Ettevõte tagab isikuandmete konfidentsiaalsuse vastavalt kehtivate õigusaktide nõuetele ning asjakohaste tehniliste ja korralduslike meetmete rakendamise, et kaitsta isikuandmeid loata juurdepääsu, avalikustamise, juhusliku kaotamise, muutmise või hävitamise või muu ebaseadusliku töötlemise eest.

Isikute õigused

Isikul, kes on võtnud ühendust Ettevõttega, ja kui Ettevõte tuvastab isiku isikusamasuse, on õigus:

 • saada juurdepääs oma andmetele, mida Ettevõttes töödeldakse;
 • parandada ebatäpsed, mittetäielikud või ebaõiged isikuandmed;
 • nõuda oma Isikuandmete kustutamist või peatada oma Isikuandmete töötlemine, välja arvatud säilitamine, kui Isikuandmeid töödeldakse vastuolus kehtivate õigusaktidega;
 • saada endaga seotud Isikuandmeid süstematiseeritud, üldkasutataval arvutiga loetaval kujul;
 • taotleda ettevõtte poolt töödeldavate isikuandmete kustutamist, kui isikuandmeid töödeldakse vastuolus kohaldatavate õigusaktide nõuetega või kui isikuandmeid pole enam vaja nende eesmärkide saavutamiseks, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi;
 1. piirata Isikuandmete töötlemist vastavalt kehtivatele õigusaktidele, nt perioodiks, kuni Ettevõte hindab, kas isikul on õigust paluda oma Isikuandmete kustutamist;
 2. mitte nõustuda Isikuandmete töötlemisega ja (või) sel kui, kui Isikuandmeid töödeldakse nõusoleku andmise alusel – tühistada oma nõusolek Isikuandmete töötlemise kohta, mõjutamata nõusolekul põhinevat andmete töötlemise õiguspärasust enne nõusoleku tagasivõtmist.

Isikud võivad pöörduda selle Poliitikaga seotud küsimustes või Ettevõtte isikuandmete töötlemise kohta info saamiseks kirjalikult aadressil: Harju maakond, Kuusalu vald, Pudisoo küla, Männimäe/1, 74626, e-posti aadressil tere@airguru.ee või suuliselt telefonil 372 (62) 31 384.

Kui ei õnnestu lahendada küsimusi, mis on seotud Ettevõttes teostatava isikuandmete töötlemisega ja (või) isikute õigustega, on isikul õigus pöörduda kaebusega Riikliku andmekaitseinspektsiooni poole.

Isikute kohustused

Ettevõttele oma isikuandmeid esitades kinnitavad isikud, et nad on käesolevas teatises sätestatud isikuandmete töötlemise tingimustega nõuetekohaselt tutvunud, ei esita vastuväiteid selle suhtes, et Ettevõte töötleks isikute esitatud isikuandmeid. Isikute

edastatud andmed ja teave on täpne ja õige ning Ettevõte ei vastuta ülemääraste andmete esitamise ja töötlemise eest, kui sellised andmed esitas isik Ettevõttele hooletuse tõttu. Isik kohustub teavitama Ettevõtet esitatud andmete või muu sellega seotud teabe muutmisest.

Küpsised ja nende kasutamine

Ettevõte kasutab küpsiseid (inglise keeles cookies), et muuta oma veebilehe kasutamine kiiremaks ja kasutajasõbralikumaks. Küpsised on väikesed failid, mis paigutatakse veebilehe külastaja arvutisse. Ettevõte kasutab installitud teavet isiku tuvastamiseks ning veebilehe külastamise statistika jälgimiseks. Küpsiste üksikasjaliku loendi leiate SIIT

Kasutades AirGuru veebilehte, nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega. Isik võib oma nõusoleku igal ajal veebibrauseri sätteid muutes tagasi võtta, kuid sel juhul ei pruugi veebilehe teatud funktsioonid töötada.